člen medzinárodnej franchise

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ktoré vykonáva spoločnosť Pavol Táborský a spol., Veľké Orvište 305, 922 01, IČO: 141 041 99, emailový kontakt: info@cbataborsky.sk, telefonický kontakt: +421 948 044 466 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a transparentne určil svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností podľa Nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia. Cieľom tejto informácie je poskytnúť dotknutým osobám informácie o tom, aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, ako s nimi zaobchádza, na aké účely ich používa, komu ich môže poskytnúť, kde môžu dotknuté osoby získať informácie o osobných údajoch a ako si uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov.

Článok 1 Účtovné doklady

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 74), Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis.

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Financon, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714

Čl. 28 Nariadenia

– spracovateľ účtovných dokladov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku Prevádzkovateľa)

 

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

 

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@cbataborsky.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou/zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.

Článok 2 Evidencia obchodných partnerov

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie dotknutých osôb obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ak je dotknutá osoba zamestnanec obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa a na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ak je dotknutá osoba štatutárny orgán alebo osoba konajúca v mene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany.

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú zamestnanci obchodných partnerov/klientov prevádzkovateľa alebo štatutárny orgán/osoba konajúca v mene obchodného partnera/klienta prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby alebo zamestnávateľa dotknutej osoby.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka po jeho skončení.

 

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@cbataborsky.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude uzatvorený zmluvný vzťah s dotknutou osobou, alebo so spoločnosťou, ktorú zastupuje a v ktorej mene koná. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje Nariadenie.

Článok 3 Správa registratúry

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: správa registratúry a správy komunikácie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z.

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Zmluvný partner (na základe zmluvy)

Financon, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714

Čl. 28 Nariadenia

– evidencia pošty a archivácia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

 

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@cbataborsky.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje Nariadenie.

Článok 4 Marketing

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie marketingových aktivít (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa – vykonávanie marketingových aktivít.

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti/zákazníci/potenciálni zákazníci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. pracovná pozícia.

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku Prevádzkovateľa).

 

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (najviac však po dobu 5 rokov od posledného dopytu dotknutej osoby).

 

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@cbataborsky.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, pričom je v budúcich očakávaniach, že bude informovaná o rôznych marketingových aktivitách (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom. V prípade ich neposkytnutia dotknutá osoba nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách, ale zároveň jej nemusí byť poskytnutá služba alebo tovar, ktorý obstaráva.